ДДД-Експерт е специализирана фирма в услугите по Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация. Извършваме специфични ДДД мероприятия с цел намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека.

Пест контрол обрaботките са насочени към обектите с обществено предназначение, а именно: административни сгради, производствени и складови съоръжения, жилищни обекти, паркове, зелени площи и елементи от инфраструктурата на населените места и други описани неизчерпателно в Наредба 3/2005г. на Министерство на здравеопазването. 


Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, модерно техническо оборудване, офиси и мобилни групи в цялата страна.

Работим в съответствие с всички нормативни разпоредби на МЗ (ХЕИ/ РИОКОЗ/ РЗИ), БАБХ и съвременните стандарти за добра производствена и екологична практика.